The Frankfurt Major|Winner's Bracket|Monday, November 16, 8:00AM
Overview
Game 1Game 2Game 3
VOD|Game 1
Shade
Gao Zhenxiong
June
Shiyang Lin
Demons
Cuoyi Xiao
September
Xue Zhichuan
Flyby
Su lei
Ame
Chunyu Wang
Xz
Chen Zezhi
Victoria
Chen Guanhong
Maybe
Yao Lu
Jixing
Xiao Zihao
VOD|Game 2
Shade
Gao Zhenxiong
June
Shiyang Lin
Demons
Cuoyi Xiao
September
Xue Zhichuan
Flyby
Su lei
Ame
Chunyu Wang
Xz
Chen Zezhi
Victoria
Chen Guanhong
Maybe
Yao Lu
Jixing
Xiao Zihao