The Shanghai Major|Group A|Wednesday, February 24, 11:30PM
Overview
Game 1Game 2Game 3
VOD|Game 1
eLeVeN
Yangwei Ren
LaNm
Zhicheng Zhang
oldchicken
Zhiyong Wang
garder
Liu Xinzhou
Sylar
Jia Jun Liu
Shade
Gao Zhenxiong
June
Shiyang Lin
Demons
Cuoyi Xiao
September
Xue Zhichuan
Flyby
Su lei
VOD|Game 2
eLeVeN
Yangwei Ren
LaNm
Zhicheng Zhang
oldchicken
Zhiyong Wang
garder
Liu Xinzhou
Sylar
Jia Jun Liu
Shade
Gao Zhenxiong
June
Shiyang Lin
Demons
Cuoyi Xiao
September
Xue Zhichuan
Flyby
Su lei
VOD|Game 3
eLeVeN
Yangwei Ren
LaNm
Zhicheng Zhang
oldchicken
Zhiyong Wang
garder
Liu Xinzhou
Sylar
Jia Jun Liu
Shade
Gao Zhenxiong
June
Shiyang Lin
Demons
Cuoyi Xiao
September
Xue Zhichuan
Flyby
Su lei