The Shanghai Major|Group C|Saturday, February 27, 8:00AM
Overview
Game 1Game 2Game 3
VOD|Game 1
Ame
Chunyu Wang
Xz
Chen Zezhi
Victoria
Chen Guanhong
Maybe
Yao Lu
Jixing
Xiao Zihao
uuu9
Han Xu
Sccc
Chun Song
kpii
Damien Chok
Faith
Hongda Zeng
Kaka
Liangzhi Hu
VOD|Game 2
Ame
Chunyu Wang
Xz
Chen Zezhi
Victoria
Chen Guanhong
Maybe
Yao Lu
Jixing
Xiao Zihao
uuu9
Han Xu
Sccc
Chun Song
kpii
Damien Chok
Faith
Hongda Zeng
Kaka
Liangzhi Hu