World Electronic Sports Games 2016 | Group D | Wednesday, January 11, 9:30PM
Overview
Game 1
Raven
Marc Polo Luis Fausto
Tims
Timothy Randrup
Kuku
Carlo Palad
ryOyr
Ryo Hasegawa
sam_H
Sam Hidalgo
Hy
Zheng Shuo
Chalice
Yang Shen
Drug
Liu Zaixian
mool
Zeng Yulei
sugar baby
Li Yajun
Game 2
Raven
Marc Polo Luis Fausto
Tims
Timothy Randrup
Kuku
Carlo Palad
ryOyr
Ryo Hasegawa
sam_H
Sam Hidalgo
Hy
Zheng Shuo
Chalice
Yang Shen
Drug
Liu Zaixian
mool
Zeng Yulei
sugar baby
Li Yajun