The Shanghai Major

Mar 2 2016 - Mar 6 2016
$3,000,000 Prize Pool
Shanghai, China