China - Gold League|Grand Finals|Saturday, January 23, 6:00AM
Overview
Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6Game 7
VOD|Game 1
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
Game 2
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
Game 3
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
Game 4
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
Game 5
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
Game 6
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen