Summer Championship|Group A|Tuesday, June 14, 10:00AM
Overview
Game 1Game 2Game 3
VOD|Game 1
Sake
Lee Jung Hyuk
merryday
Yi Tae Jun
KyoCha
Ho Jeong Won
Ttsst
Kang Oon Sung
Reset
Im Jin Woo
GD
Chen Zhiwei
canjian
Chen Tianze
EleGant
Ren Jingyang
Tao
Liu Tao
Paradise
Wu Chengwei
VOD|Game 2
Sake
Lee Jung Hyuk
merryday
Yi Tae Jun
KyoCha
Ho Jeong Won
Ttsst
Kang Oon Sung
Reset
Im Jin Woo
GD
Chen Zhiwei
canjian
Chen Tianze
EleGant
Ren Jingyang
Tao
Liu Tao
Paradise
Wu Chengwei