Southeast Asia - Summer Regional|Group B|Saturday, May 21, 3:00AM
Overview
Game 1
Four
Willy Ferdinand Lapidario
MiLovesPoro
Otchie Pascual
Shotiness
Bien Carlo Borras
MiseryProx
Winston Hernaez
Kaijah
Miguel Grande-Smith
Asurai
Hong Ju Lee
Capricorn
Jonathan Goh
ZaPpy
Lim Zhi Peng
Julian
Julian Shi
Yewyengzxck
Yu Yang Tee
cwCwCW
Wong Chun Wai
Game 2
Four
Willy Ferdinand Lapidario
MiLovesPoro
Otchie Pascual
Shotiness
Bien Carlo Borras
MiseryProx
Winston Hernaez
Kaijah
Miguel Grande-Smith
Asurai
Hong Ju Lee
Capricorn
Jonathan Goh
ZaPpy
Lim Zhi Peng
Julian
Julian Shi
Yewyengzxck
Yu Yang Tee
cwCwCW
Wong Chun Wai