Southeast Asia - Summer Regional|Group B|Saturday, May 21, 3:00AM
Overview
Game 1
Shotiness
Bien Carlo Borras
MiseryProx
Winston Hernaez
Kaijah
Miguel Grande-Smith
Asurai
Hong Ju Lee
Four
Willy Ferdinand Lapidario
MiLovesPoro
Otchie Pascual
Capricorn
Jonathan Goh
ZaPpy
Lim Zhi Peng
Julian
Julian Shi
Yewyengzxck
Yu Yang Tee
cwCwCW
Wong Chun Wai
Game 2
Shotiness
Bien Carlo Borras
MiseryProx
Winston Hernaez
Kaijah
Miguel Grande-Smith
Asurai
Hong Ju Lee
Four
Willy Ferdinand Lapidario
MiLovesPoro
Otchie Pascual
Capricorn
Jonathan Goh
ZaPpy
Lim Zhi Peng
Julian
Julian Shi
Yewyengzxck
Yu Yang Tee
cwCwCW
Wong Chun Wai