Southeast Asia – Spring Regional|Grand Finals|Sunday, March 6, 5:10AM
Overview
Game 1Game 2Game 3
VOD|Game 1
Hyskoa
Giovanni Ong
vyy
Neil San Juan
Harharrr
John Ichikawa
Stronger
Ronel Tan
JumpyLion
Kieron Goli
Capricorn
Jonathan Goh
ZaPpy
Lim Zhi Peng
Julian
Julian Shi
Yewyengzxck
Yu Yang Tee
cwCwCW
Wong Chun Wai
VOD|Game 2
Hyskoa
Giovanni Ong
vyy
Neil San Juan
Harharrr
John Ichikawa
Stronger
Ronel Tan
JumpyLion
Kieron Goli
Capricorn
Jonathan Goh
ZaPpy
Lim Zhi Peng
Julian
Julian Shi
Yewyengzxck
Yu Yang Tee
cwCwCW
Wong Chun Wai
VOD|Game 3
Hyskoa
Giovanni Ong
vyy
Neil San Juan
Harharrr
John Ichikawa
Stronger
Ronel Tan
JumpyLion
Kieron Goli
Capricorn
Jonathan Goh
ZaPpy
Lim Zhi Peng
Julian
Julian Shi
Yewyengzxck
Yu Yang Tee
cwCwCW
Wong Chun Wai