Summer Championship|Group A|Tuesday, June 14, 11:40AM
Overview
Game 1Game 2Game 3
VOD|Game 1
Hyskoa
Giovanni Ong
vyy
Neil San Juan
Harharrr
John Ichikawa
Stronger
Ronel Tan
JumpyLion
Kieron Goli
GD
Chen Zhiwei
canjian
Chen Tianze
EleGant
Ren Jingyang
Tao
Liu Tao
Paradise
Wu Chengwei
VOD|Game 2
Hyskoa
Giovanni Ong
vyy
Neil San Juan
Harharrr
John Ichikawa
Stronger
Ronel Tan
JumpyLion
Kieron Goli
GD
Chen Zhiwei
canjian
Chen Tianze
EleGant
Ren Jingyang
Tao
Liu Tao
Paradise
Wu Chengwei