Southeast Asia – Spring Regional|Group A|Friday, March 4, 11:00PM
Overview
Game 1Game 2Game 3
Game 1
Capricorn
Jonathan Goh
ZaPpy
Lim Zhi Peng
Julian
Julian Shi
Yewyengzxck
Yu Yang Tee
cwCwCW
Wong Chun Wai
alyse
Pednoymk
Arata
TnK
paeji
Game 2
Capricorn
Jonathan Goh
ZaPpy
Lim Zhi Peng
Julian
Julian Shi
Yewyengzxck
Yu Yang Tee
cwCwCW
Wong Chun Wai
alyse
Pednoymk
Arata
TnK
paeji