China - GHL Summer 2016|Group B|Monday, August 15, 6:00AM
Overview
Game 1Game 2Game 3
Game 1
Gmn
Guo Jiayi
M
Pu Hao
Sk
Song Jize
Six
Xu Yiran
C
Zheng Xiangzhi
SparkBZ
Ooz
FordCZ
uncleG
Pomii
Game 2
Gmn
Guo Jiayi
M
Pu Hao
Sk
Song Jize
Six
Xu Yiran
C
Zheng Xiangzhi
SparkBZ
Ooz
FordCZ
uncleG
Pomii