LMS Summer|Week 5|Friday, July 15, 9:00AM
Overview
VOD|Game 1
MapleSnow
Yu-wei Yang
DinTer
Hung-wei Shiue
Gear
Kwok Wa Lam
Raison
Jeong Soo-bin
Olleh
Kim Joo-sung
Mars
Chia Chun Hsu
XiaoLiang
Liang-te Wu
Wind
Lai Chap Yin
K
Kai-sheng Ke
Breeze
Jian-yuan Huang
Rain
Wen-Hong Liu
Rins
Po-ju Shen
Zor
Ji-yong Wu
Benny
Hsiu-Chi Lien
VOD|Game 2
MapleSnow
Yu-wei Yang
DinTer
Hung-wei Shiue
Gear
Kwok Wa Lam
Raison
Jeong Soo-bin
Olleh
Kim Joo-sung
Mars
Chia Chun Hsu
XiaoLiang
Liang-te Wu
Wind
Lai Chap Yin
K
Kai-sheng Ke
Breeze
Jian-yuan Huang
Rain
Wen-Hong Liu
Rins
Po-ju Shen
Zor
Ji-yong Wu
Benny
Hsiu-Chi Lien