LMS Spring|Week 9 - Day 3|Saturday, March 26, 9:00AM
Overview
VOD|Game 1
M1ssion
Xiao-xian Chen
CorGi
Pin-lun Cheng
SkuLL
Kwok-man Ng
Ninuo
Jin-long Huang
Kaiwing
Ling Kai Wing
Wulala
Wei-liu Sheng
KuKu
Ka Fu Lam
Rabi2
Chien Wen Su
Never
Hong Yu Shih
AJ
Yan Jun Chen
SpeaR
Yi Zhong Chen
VOD|Game 2
M1ssion
Xiao-xian Chen
CorGi
Pin-lun Cheng
SkuLL
Kwok-man Ng
Ninuo
Jin-long Huang
Kaiwing
Ling Kai Wing
Wulala
Wei-liu Sheng
KuKu
Ka Fu Lam
Rabi2
Chien Wen Su
Never
Hong Yu Shih
AJ
Yan Jun Chen
SpeaR
Yi Zhong Chen