LMS Spring|Week 4 - Day 1|Wednesday, February 3, 6:00AM
Overview
VOD|Game 1
Ninuo
Jin-long Huang
Kaiwing
Ling Kai Wing
Wulala
Wei-liu Sheng
M1ssion
Xiao-xian Chen
CorGi
Pin-lun Cheng
SkuLL
Kwok-man Ng
Morning
Kuan-ting Chen
Jay
Li Chieh
REFRA1N
Kuan-ting Chen
Achie
Chen Chi Chen
FoFo
Chieh Li
Bebe
Bo-wei Cheng
VOD|Game 2
Ninuo
Jin-long Huang
Kaiwing
Ling Kai Wing
Wulala
Wei-liu Sheng
M1ssion
Xiao-xian Chen
CorGi
Pin-lun Cheng
SkuLL
Kwok-man Ng
Morning
Kuan-ting Chen
Jay
Li Chieh
REFRA1N
Kuan-ting Chen
Achie
Chen Chi Chen
FoFo
Chieh Li
Bebe
Bo-wei Cheng