World Championship|Group D|Saturday, October 8, 7:00PM
MatchHighlightsBeta
VOD|Game 1
CuVee
Lee Seong-jin
Ambition
Kang Chan-yong
Crown
Lee Min-ho
Ruler
Park Jae-hyuk
CoreJJ
Jo Yong-in
Stitch
Lee Seung-ju
Helper
Kwon Young-jae
Wraith
Kwon Ji-min
Haru
Park Min-seung
LetMe
Jun Ze Yan
mlxg
Shi-yu Liu
xiaohu
Yuan-hao Li
Uzi
Zihao Jian
Ming
Shi Sen-Ming
baybay
Wang Yu-Chun
NaMei
Jia Wen Zhu
Again
Tao Heng