LMS Spring|Week 2 - Day 3|Saturday, January 23, 6:00AM
Overview
VOD|Game 1
Bebe
Bo-wei Cheng
Morning
Kuan-ting Chen
Jay
Li Chieh
REFRA1N
Kuan-ting Chen
Achie
Chen Chi Chen
FoFo
Chieh Li
KuKu
Ka Fu Lam
Rabi2
Chien Wen Su
Never
Hong Yu Shih
AJ
Yan Jun Chen
SpeaR
Yi Zhong Chen
VOD|Game 2
Bebe
Bo-wei Cheng
Morning
Kuan-ting Chen
Jay
Li Chieh
REFRA1N
Kuan-ting Chen
Achie
Chen Chi Chen
FoFo
Chieh Li
KuKu
Ka Fu Lam
Rabi2
Chien Wen Su
Never
Hong Yu Shih
AJ
Yan Jun Chen
SpeaR
Yi Zhong Chen