Roster

  1. GimGoon
  2. Wushuang
  3. Republic
  4. PentaQ
  5. Savoki
  6. Soul
  7. xiaoyu
  8. Xubin